<strike id="j3n9x"><noframes id="j3n9x">
<th id="j3n9x"></th><th id="j3n9x"></th>
<span id="j3n9x"></span>
<th id="j3n9x"><noframes id="j3n9x"><th id="j3n9x"></th>
<th id="j3n9x"></th>
<strike id="j3n9x"><video id="j3n9x"></video></strike><span id="j3n9x"><video id="j3n9x"><strike id="j3n9x"></strike></video></span>
歡迎進入上海起發實驗試劑有限公司!
產品展示
首頁 > 產品展示 > > Synaptic Systems 代理 > Synaptic Systems 代理

Synaptic Systems 代理

描述:Synaptic Systems GmbH http://www.sysy.com/ 為神經科學家和細胞生物學科學家提供研究工具,力求為您在神經科學和細胞生物學訪方面提供的抗體。我們與著名的科學家合作和銷售他們的抗體。我們的抗體具有顯著特點并以品質著稱。我們仍在不斷增加新的產品和提供有吸引力的許可條件

更新時間:2017-01-06
訪問次數:1023
廠商性質:代理商
詳情介紹

http://www.sysy.com/  為神經科學家和細胞生物學科學家提供研究工具,力求為您在神經科學和細胞生物學訪方面提供的抗體。我們與著名的科學家合作和銷售他們的抗體。我們的抗體具有顯著特點并以品質著稱。我們仍在不斷增加新的產品和提供有吸引力的許可條件

101 011Synaptophysin 150µg7055.00Synaptic Systems
101 011C3Synaptophysin 150µg8245.00Synaptic Systems
101 011C5Synaptophysin 150µg8245.00Synaptic Systems
101 011BTSynaptophysin 150µg8245.00Synaptic Systems
101 002Synaptophysin 1200µl5355.00Synaptic Systems
101 004Synaptophysin 1100µl5355.00Synaptic Systems
101-0PSynaptophysin 1100µg1445.00Synaptic Systems
102 002Synaptoporin200µl5355.00Synaptic Systems
102-0PSynaptoporin100µg1445.00Synaptic Systems
103 011Synaptogyrin 150µg7055.00Synaptic Systems
103 002Synaptogyrin 1200µl5355.00Synaptic Systems
103-0PSynaptogyrin 1100µg1445.00Synaptic Systems
104 001VAMP 1, 2, 3100µl5695.00Synaptic Systems
104 102VAMP 1, 2, 3200µl5355.00Synaptic Systems
104 203VAMP 1, 2, 350µg7650.00Synaptic Systems
104 002Synaptobrevin 1200µl5355.00Synaptic Systems
104-0PSynaptobrevin 1100µg1445.00Synaptic Systems
104 001VAMP 1, 2, 3100µl5695.00Synaptic Systems
104 102VAMP 1, 2, 3200µl5355.00Synaptic Systems
104 203VAMP 1, 2, 350µg7650.00Synaptic Systems
104 103Cellubrevin50µg7650.00Synaptic Systems
104-1PCellubrevin100µg1445.00Synaptic Systems
104 001VAMP 1, 2, 3100µl5695.00Synaptic Systems
104 102VAMP 1, 2, 3200µl5355.00Synaptic Systems
104 203VAMP 1, 2, 350µg7650.00Synaptic Systems
104 211Synaptobrevin 250µg7055.00Synaptic Systems
104 211C3Synaptobrevin 250µg8245.00Synaptic Systems
104 202Synaptobrevin 2200µl5355.00Synaptic Systems
104 204Synaptobrevin 2100µl5355.00Synaptic Systems
104-2PSynaptobrevin 2100µg1445.00Synaptic Systems
104 302Endobrevin200µl5355.00Synaptic Systems
105 011Synaptotagmin 1 <br> <i>cytoplasmic tail</i>100µg7055.00Synaptic Systems
105 011C3Synaptotagmin 1 <br> <i>cytoplasmic tail</i>100µg8245.00Synaptic Systems
105 001Synaptotagmin 1 <br> <i>cytoplasmic tail</i>100µl5695.00Synaptic Systems
105 002Synaptotagmin 1, 2 <br> <i>cytoplasmic tail</i>200µl5355.00Synaptic Systems
105-0PSynaptotagmin 1 <br> <i>cytoplasmic tail</i>100µg1445.00Synaptic Systems
105 101Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>100µl5695.00Synaptic Systems
105 221Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>200µl5695.00Synaptic Systems
105 311Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>100µg7055.00Synaptic Systems
105 311C3Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>100µg8245.00Synaptic Systems
105 311CpHSynaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>100µg8245.00Synaptic Systems
105 311BTSynaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>100µg8245.00Synaptic Systems
105-1PSynaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>100µg1445.00Synaptic Systems
105 102Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>200µl5355.00Synaptic Systems
105 103C3Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>50µg8075.00Synaptic Systems
105 104Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>100µl5355.00Synaptic Systems
105 105Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i>50µg7650.00Synaptic Systems
105 123Synaptotagmin 2 <br> <i>cytoplasmic domain</i>50µg6290.00Synaptic Systems
105-12PSynaptotagmin 2 <br> <i>cytoplasmic domain</i>100µg1445.00Synaptic Systems
105 043Synaptotagmin 450µg6290.00Synaptic Systems
105-4PSynaptotagmin 4100µg1445.00Synaptic Systems
105 053Synaptotagmin 550µg6290.00Synaptic Systems
105 172  Synaptotagmin 7 200µl5355.00Synaptic Systems
105 173Synaptotagmin 7 50µg7650.00Synaptic Systems
105-71P  Synaptotagmin 7 100µg1445.00Synaptic Systems
106 001Synapsin 1100µl5695.00Synaptic Systems
106 011C3Synapsin 1100µg8245.00Synaptic Systems
106 011C5Synapsin 1100µg8245.00Synaptic Systems
106 011BTSynapsin 1100µg8245.00Synaptic Systems
106 002Synapsin 1, 2200µl5355.00Synaptic Systems
106 004Synapsin 1, 2100µl5355.00Synaptic Systems
106-0PSynapsin100µg1445.00Synaptic Systems
107 011Rab 3100µg7055.00Synaptic Systems
107 003Rab 350µg6290.00Synaptic Systems
107 111Rab 3a100µg7055.00Synaptic Systems
107 102Rab 3a200µl5355.00Synaptic Systems
107-1PRab 3a100µg1445.00Synaptic Systems
107 203Rab 3c50µg6290.00Synaptic Systems
107 303Rab 3d50µg6290.00Synaptic Systems
108 011Rab 5100µg7055.00Synaptic Systems
108 101 Rab 5100µl5695.00Synaptic Systems
109 002Proton ATPase <br> <i>116 kDa subunit</i>200µl5355.00Synaptic Systems
109-0PProton ATPase <br> <i>116 kDa subunit</i>100µg1445.00Synaptic Systems
110 011Syntaxin 1100µg7055.00Synaptic Systems
110 011C3Syntaxin 1100µg8245.00Synaptic Systems
110 001Syntaxin 1100µl5695.00Synaptic Systems
110 111Syntaxin 1A 100µg7055.00Synaptic Systems
110 101Syntaxin 1A 100µl5695.00Synaptic Systems
110 302  Syntaxin 1A 200µl5355.00Synaptic Systems
110-1PSyntaxin 1A 100µg1445.00Synaptic Systems
110 402Syntaxin 1B 200µl5355.00Synaptic Systems
110 403Syntaxin 1B 50µg7650.00Synaptic Systems
110-1BPSyntaxin 1B 100µg1445.00Synaptic Systems
110 022  Syntaxin 2200µl5355.00Synaptic Systems
110 123Syntaxin 250µg7650.00Synaptic Systems
110 032Syntaxin 3200µl5355.00Synaptic Systems
110 033Syntaxin 350µg6290.00Synaptic Systems
110-3PSyntaxin 3100µg1445.00Synaptic Systems
110 042  Syntaxin 4200µl5355.00Synaptic Systems
110-4PSyntaxin 4100µg1445.00Synaptic Systems
110 053Syntaxin 550µg6290.00Synaptic Systems
110-5PSyntaxin 5100µg1445.00Synaptic Systems
110 062  Syntaxin 6200µl5355.00Synaptic Systems
110 072Syntaxin 7200µl5355.00Synaptic Systems
110 073Syntaxin 750µg7650.00Synaptic Systems
110-7PSyntaxin 7100µg1445.00Synaptic Systems
110 083Syntaxin 850µg6290.00Synaptic Systems
110-8PSyntaxin 8100µg1445.00Synaptic Systems
110 131Syntaxin 13100µg7055.00Synaptic Systems
110 132  Syntaxin 13200µl5355.00Synaptic Systems
110 133Syntaxin 1350µg7650.00Synaptic Systems
110-13PSyntaxin 13100µg1445.00Synaptic Systems
110 161Syntaxin 16100µg7055.00Synaptic Systems
110 162Syntaxin 16200µl5355.00Synaptic Systems
110 163Syntaxin 1650µg7650.00Synaptic Systems
110-16PSyntaxin 16100µg1445.00Synaptic Systems
110 183Syntaxin 1850µg6290.00Synaptic Systems
110-18PSyntaxin 18100µg1445.00Synaptic Systems
111 011SNAP 2550µg7055.00Synaptic Systems
111 001SNAP 25100µl5695.00Synaptic Systems
111 111SNAP 2550µg7055.00Synaptic Systems
111 002SNAP 25200µl5355.00Synaptic Systems
111 004SNAP 25100µl5355.00Synaptic Systems
111-0PSNAP 25100µg1445.00Synaptic Systems
111 202SNAP 23200µl5355.00Synaptic Systems
111 203SNAP 2350µg7650.00Synaptic Systems
111-2PSNAP 23100µg1445.00Synaptic Systems
111 302SNAP 29200µl5355.00Synaptic Systems
111 303SNAP 2950µg7650.00Synaptic Systems
111 403SNAP 4750µg6290.00Synaptic Systems
112 011alpha/beta SNAP100µg7055.00Synaptic Systems
112 111alpha/beta SNAP100µg7055.00Synaptic Systems
112 203beta SNAP50µg6290.00Synaptic Systems
112-2Pbeta SNAP100µg1445.00Synaptic Systems
112 303gamma SNAP50µg6290.00Synaptic Systems
112-3Pgamma SNAP100µg1445.00Synaptic Systems
113 011Clathrin light chain100µg7055.00Synaptic Systems
113 001Clathrin light chain100µl5695.00Synaptic Systems
114 011NMDA-Receptor 1100µg7055.00Synaptic Systems
114 001NMDA-Receptor 1100µl5695.00Synaptic Systems
114 003NMDA-Receptor 150µg6290.00Synaptic Systems
114 103NMDA-Receptor 150µg6290.00Synaptic Systems
114-0PNMDA-Receptor 1100µg1445.00Synaptic Systems
115 002  Dynamin 1, 2, 3200µl5355.00Synaptic Systems
115-0PDynamin 1, 2, 3100µg1445.00Synaptic Systems
115 302  Dynamin 3200µl5355.00Synaptic Systems
116 011Munc18-1100µg7055.00Synaptic Systems
116 002Munc18-1200µl5355.00Synaptic Systems
116-0PMunc18-1100µg1445.00Synaptic Systems
116 102Munc 18-2200µl5355.00Synaptic Systems
117 002IP3-Receptor Type 1200µl5355.00Synaptic Systems
117-0PIP3-Receptor Type 1100µg1445.00Synaptic Systems
118 002Rabphilin 3a200µl5355.00Synaptic Systems
118 003Rabphilin 3a50µg7650.00Synaptic Systems
118-0PRabphilin 3a100µg1445.00Synaptic Systems
119 002SV2 A200µl5355.00Synaptic Systems
119-0PSV2 A100µg1445.00Synaptic Systems
119 102  SV2 B200µl5355.00Synaptic Systems
119-1PSV2 B100µg1445.00Synaptic Systems
119 202SV2 C200µl5355.00Synaptic Systems
119 203SV2 C50µg7650.00Synaptic Systems
119-2PSV2 C100µg1445.00Synaptic Systems
120 002Amphiphysin200µl5355.00Synaptic Systems
120-0PAmphiphysin100µg1445.00Synaptic Systems
121 002SCAMP 1200µl5355.00Synaptic Systems
121-0PSCAMP 1100µg1445.00Synaptic Systems
122 002  Complexin 1, 2200µl5355.00Synaptic Systems
122-0PComplexin 1, 2100µg1445.00Synaptic Systems
122 102  Complexin 1, 2200µl5355.00Synaptic Systems
122 311Complexin 3100µg7055.00Synaptic Systems
122 302Complexin 3200µl5355.00Synaptic Systems
122 411Complexin 4100µg7055.00Synaptic Systems
122 402Complexin 4200µl5355.00Synaptic Systems
123 001NSF100µl5695.00Synaptic Systems
123 002NSF200µl5355.00Synaptic Systems
123-0PNSF100µg1445.00Synaptic Systems
124 002  PSD 95200µl5355.00Synaptic Systems
124-0PPSD 95100µg1445.00Synaptic Systems
124 102PSD 93200µl5355.00Synaptic Systems
124 202  SAP 102200µl5355.00Synaptic Systems
124-2PSAP 102100µg1445.00Synaptic Systems
124 302  SAP 97200µl5355.00Synaptic Systems
124-3PSAP 97100µg1445.00Synaptic Systems
126 111  Munc 13-1100µg7055.00Synaptic Systems
126 102Munc 13-1200µl5355.00Synaptic Systems
126 103Munc 13-150µg7650.00Synaptic Systems
127 002  APP200µl5355.00Synaptic Systems
127 003APP50µg7650.00Synaptic Systems
128 002alpha/beta Synuclein200µl5355.00Synaptic Systems
128 102alpha Synuclein200µl5355.00Synaptic Systems
129 011Neuroligin100µg7055.00Synaptic Systems
129 211Neuroligin100µg7055.00Synaptic Systems
129 111Neuroligin 1100µg7055.00Synaptic Systems
129 111C3Neuroligin 1100µg8245.00Synaptic Systems
129 003Neuroligin 150µg6290.00Synaptic Systems
129-0PNeuroligin 1100µg1445.00Synaptic Systems
129 202Neuroligin 2200µl5355.00Synaptic Systems
129 203Neuroligin 250µg7650.00Synaptic Systems
129 311Neuroligin 3100µg7055.00Synaptic Systems
129 103Neuroligin 350µg6290.00Synaptic Systems
129-1PNeuroligin 3100µg1445.00Synaptic Systems
130 001Rab-GDI 1100µl5695.00Synaptic Systems
131 011VGAT <br> <i>cytoplasmic domain</i>100µg7055.00Synaptic Systems
131 011C3VGAT <br> <i>cytoplasmic domain</i>100µg8245.00Synaptic Systems
131 002VGAT <br> <i>cytoplasmic domain</i>200µl5355.00Synaptic Systems
131 003VGAT <br> <i>cytoplasmic domain</i>50µg7650.00Synaptic Systems
131-0PVGAT <br> <i>cytoplasmic domain</i>100µg1445.00Synaptic Systems
131 004VGAT <br> <i>cytoplasmic domain</i>100µl5355.00Synaptic Systems
131 005VGAT <br> <i>cytoplasmic domain</i>50µg7650.00Synaptic Systems
131-0GPVGAT <br> <i>cytoplasmic domain</i>100µg1445.00Synaptic Systems
131 103VGAT <br> <i>lumenal domain</i>50µg8500.00Synaptic Systems
131 103C3VGAT <br> <i>lumenal domain</i>50µg10200.00Synaptic Systems
131 103C5VGAT <br> <i>lumenal domain</i>50µg10200.00Synaptic Systems
131 103CpHVGAT <br> <i>lumenal domain</i>50µg10200.00Synaptic Systems
132 011GFP100µg7055.00Synaptic Systems
132 111GFP100µg7055.00Synaptic Systems
132 002  GFP200µl5355.00Synaptic Systems
133 011Syntenin100µg7055.00Synaptic Systems
133 003Syntenin50µg6290.00Synaptic Systems
133-0PSyntenin100µg1445.00Synaptic Systems
135 311VGLUT 1100µg7055.00Synaptic Systems
135 511VGLUT 1100µg7055.00Synaptic Systems
135 302 VGLUT 1200µl5355.00Synaptic Systems
135 303VGLUT 150µg7650.00Synaptic Systems
135 303C3VGLUT 150µg8075.00Synaptic Systems
135 303C5VGLUT 150µg8075.00Synaptic Systems
135 304VGLUT 1100µl5355.00Synaptic Systems
135-3PVGLUT 1100µg1445.00Synaptic Systems
135 411VGLUT 2100µg7055.00Synaptic Systems
135 611VGLUT 2100µg7055.00Synaptic Systems
135 402VGLUT 2200µl5355.00Synaptic Systems
135 403VGLUT 250µg7650.00Synaptic Systems
135 404VGLUT 2100µl5355.00Synaptic Systems
135-4PVGLUT 2100µg1445.00Synaptic Systems
135 503VGLUT 1/250µg6290.00Synaptic Systems
135 203VGLUT 350µg6290.00Synaptic Systems
135-2PVGLUT 3100µg1445.00Synaptic Systems
136 002VAMP 4200µl5355.00Synaptic Systems
136-0PVAMP 4100µg1445.00Synaptic Systems
137 002VPS 45200µl5355.00Synaptic Systems
138 302VMaT 2200µl5355.00Synaptic Systems
139 103VAChT50µg6290.00Synaptic Systems
139-1PVAChT100µg1445.00Synaptic Systems
140 003RIM 150µg6290.00Synaptic Systems
140 013RIM 150µg6290.00Synaptic Systems
140 023RIM 150µg6290.00Synaptic Systems
140 103RIM 250µg6290.00Synaptic Systems
140 203RIM 1/250µg6290.00Synaptic Systems
140 303RIM 250µg6290.00Synaptic Systems
141 021Bassoon200µl5695.00Synaptic Systems
141 002Bassoon200µl5355.00Synaptic Systems
141 003Bassoon50µg7650.00Synaptic Systems
141 004Bassoon100µl5355.00Synaptic Systems
141-0PBassoon100µg1445.00Synaptic Systems
142 002Piccolo200µl5355.00Synaptic Systems
142 003Piccolo50µg7650.00Synaptic Systems
142-0PPiccolo100µg1445.00Synaptic Systems
143 003ERC 1b/250µg6290.00Synaptic Systems
143-0PERC 1b/2100µg1445.00Synaptic Systems
143 103ERC 250µg6290.00Synaptic Systems
143-1PERC 2100µg1445.00Synaptic Systems
145 003Synaptojanin 150µg6290.00Synaptic Systems
145-0PSynaptojanin 1100µg1445.00Synaptic Systems
145 103Synaptojanin 150µg6290.00Synaptic Systems
145-1PSynaptojanin 1100µg1445.00Synaptic Systems
146 011Glycine receptor100µg7055.00Synaptic Systems
146 011BTGlycine receptor100µg8245.00Synaptic Systems
146 111Glycine receptor100µg7055.00Synaptic Systems
146 003Glycine receptor50µg6290.00Synaptic Systems
147 011Gephyrin100µg7055.00Synaptic Systems
147 011C3Gephyrin100µg8245.00Synaptic Systems
147 021Gephyrin300µl7055.00Synaptic Systems
147 111Gephyrin100µg7055.00Synaptic Systems
147-1PGephyrin100µg1445.00Synaptic Systems
147 003Gephyrin50µg6290.00Synaptic Systems
147 004Gephyrin100µl5355.00Synaptic Systems
148 002Snapin200µl5355.00Synaptic Systems
148-0PSnapin100µg1445.00Synaptic Systems
148 102Snapin200µl5355.00Synaptic Systems
148-1PSnapin100µg1445.00Synaptic Systems
149 011Uncoating ATPase100µg7055.00Synaptic Systems
150 002CASK200µl5355.00Synaptic Systems
151 002GRIP200µl5355.00Synaptic Systems
152 103Ca2+ channel <br> <i>P/Q-type, alpha-1A subunit</i>50µg6290.00Synaptic Systems
153 011Pax 6100µg7055.00Synaptic Systems
154 003CSP50µg6290.00Synaptic Systems
155 002AP 180200µl5355.00Synaptic Systems
155 003AP 18050µg7650.00Synaptic Systems
155-0PAP 180100µg1445.00Synaptic Systems
156 002Arc200µl5355.00Synaptic Systems
156 003Arc50µg7650.00Synaptic Systems
156 005Arc50µg7650.00Synaptic Systems
156-0PArc100µg1445.00Synaptic Systems
157 002SynGAP200µl5355.00Synaptic Systems
157-0PSynGAP100µg1445.00Synaptic Systems
158 002BoNT200µl5355.00Synaptic Systems
159 002Endophilin 1200µl5355.00Synaptic Systems
159-0PEndophilin 1100µg1445.00Synaptic Systems
160 003Homer 150µg6290.00Synaptic Systems
160-0PHomer 1100µg1445.00Synaptic Systems
161 002Caveolin 1200µl5355.00Synaptic Systems
161 003Caveolin 150µg7650.00Synaptic Systems
161-0PCaveolin 1100µg1445.00Synaptic Systems
162 002Shank 1200µl5355.00Synaptic Systems
163 002Synaptopodin200µl5355.00Synaptic Systems
163-0PSynaptopodin100µg1445.00Synaptic Systems
164 002Vti1b200µl5355.00Synaptic Systems
164-0PVti1b100µg1445.00Synaptic Systems
165 002Vti1a200µl5355.00Synaptic Systems
165-0PVti1a100µg1445.00Synaptic Systems
166 003ZnT 150µg6290.00Synaptic Systems
166-0PZnT 1100µg1445.00Synaptic Systems
167 002alpha-Internexin200µl5355.00Synaptic Systems
167-0Palpha-Internexin100µg1445.00Synaptic Systems
168 003Rab 2750µg6290.00Synaptic Systems
168 013Rab 27 A50µg6290.00Synaptic Systems
168-0PRab 27100µg1445.00Synaptic Systems
168 103Rab 27 B50µg6290.00Synaptic Systems
168-1PRab 27100µg1445.00Synaptic Systems
169 002Liprin-alpha3200µl5355.00Synaptic Systems
169-0PLiprin-alpha3100µg1445.00Synaptic Systems
169 102Liprin-alpha3200µl5355.00Synaptic Systems
169-1PLiprin-alpha3100µg1445.00Synaptic Systems
170 003Membrin50µg6290.00Synaptic Systems
171 002Neurofilament L200µl5355.00Synaptic Systems
172 002Vimentin200µl5355.00Synaptic Systems
173 002GFAP200µl5355.00Synaptic Systems
173 005GFAP50µg7650.00Synaptic Systems
173-0PGFAP100µg1445.00Synaptic Systems
175 002Neurexin200µl5355.00Synaptic Systems
176 003Myobrevin50µg6290.00Synaptic Systems
176-0PMyobrevin100µg1445.00Synaptic Systems
177 003P2X750µg6290.00Synaptic Systems
178 003Otoferlin50µg6290.00Synaptic Systems
179 002GOSR 1200µl5355.00Synaptic Systems
179 003GOSR 150µg7650.00Synaptic Systems
179-0PGOSR 1100µg1445.00Synaptic Systems
180 003GluR650µg6290.00Synaptic Systems
180 103KA 250µg6290.00Synaptic Systems
180 203GluR750µg6290.00Synaptic Systems
181 003TRIM 950µg6290.00Synaptic Systems
181-0PTRIM 9100µg1445.00Synaptic Systems
182 011GluR1100µg7055.00Synaptic Systems
182 003GluR150µg6290.00Synaptic Systems
182-0PGluR1100µg1445.00Synaptic Systems
182 103GluR250µg6290.00Synaptic Systems
182-1PGluR2100µg1445.00Synaptic Systems
182 203GluR350µg6290.00Synaptic Systems
183 003Tomosyn 150µg6290.00Synaptic Systems
183-0PTomosyn 1100µg1445.00Synaptic Systems
184 002Velis 1, 2, 3200µl5355.00Synaptic Systems
184 003Velis 1, 2, 350µg7650.00Synaptic Systems
184-0PVelis 1, 2, 3100µg1445.00Synaptic Systems
185 002CASKIN 1200µl5355.00Synaptic Systems
185-0PCASKIN 1100µg1445.00Synaptic Systems
186 003Sec 22b50µg6290.00Synaptic Systems
187 003P 3150µg6290.00Synaptic Systems
187-0PP 31100µg1445.00Synaptic Systems
188 002MAP 2200µl5355.00Synaptic Systems
188 003MAP 250µg7650.00Synaptic Systems
188 004MAP 2100µl5355.00Synaptic Systems
188-0PMAP 2100µg1445.00Synaptic Systems
189 002Densin 180200µl5355.00Synaptic Systems
189 003Densin 18050µg7650.00Synaptic Systems
190 002apha-Protocadherin200µl5355.00Synaptic Systems
190 003apha-Protocadherin50µg7650.00Synaptic Systems
190 103gamma-Protocadherin50µg6290.00Synaptic Systems
191 002mGluR1-alpha200µl5355.00Synaptic Systems
192 003Ribeye50µg6290.00Synaptic Systems
193 003CtBP 250µg6290.00Synaptic Systems
194 003Neurobeachin50µg6290.00Synaptic Systems
195 002Parvalbumin200µl5355.00Synaptic Systems
195 004Parvalbumin100µl5355.00Synaptic Systems
195-0PParvalbumin100µg1445.00Synaptic Systems
196 002PACSIN 1200µl5355.00Synaptic Systems
197 002ZnT 3200µl5355.00Synaptic Systems
197-0PZnT 3100µg1445.00Synaptic Systems
198 003GAD 150µg6290.00Synaptic Systems
198 013GAD 150µg6290.00Synaptic Systems
198 102GAD 2200µl5355.00Synaptic Systems
198 103GAD 250µg7650.00Synaptic Systems
198-1PGAD 2100µg1445.00Synaptic Systems
199 003GS 1550µg6290.00Synaptic Systems
199-0PGS 15100µg1445.00Synaptic Systems
201 001m3G-cap, m7G-cap100µl5695.00Synaptic Systems
201 002m3G-cap200µl7650.00Synaptic Systems
202 002m6A200µl5355.00Synaptic Systems
202 003m6A50µg7650.00Synaptic Systems
203 011U1-70k100µg7055.00Synaptic Systems
204 011SF3a 120100µg7055.00Synaptic Systems
210 003Erd 250µg6290.00Synaptic Systems
211 005CaMK 150µg7650.00Synaptic Systems
212 003Cytohesin50µg6290.00Synaptic Systems
213 004Tyrosine hydroxylase100µl5355.00Synaptic Systems
214 002Calbindin D28k200µl5355.00Synaptic Systems
215 011Exportin 4100µg7055.00Synaptic Systems
216 011ChT100µg7055.00Synaptic Systems
217 011Tenascin-R100µg7055.00Synaptic Systems
218 011Pyro-Glu Abeta100µg7055.00Synaptic Systems
218 003Pyro-Glu Abeta50µg6290.00Synaptic Systems
218 103Abeta50µg6290.00Synaptic Systems
219 017NCAM 180100µg7055.00Synaptic Systems
220 003MPP 550µg6290.00Synaptic Systems
221 011GARP100µg7055.00Synaptic Systems
222 002CtBP 1200µl5355.00Synaptic Systems
302 011Glu-alpha-tubulin100µg7055.00Synaptic Systems
302 111Tyr-alpha-tubulin100µg7055.00Synaptic Systems
302 211alpha-Tubulin100µg7055.00Synaptic Systems
302 211C3alpha-Tubulin50µg8245.00Synaptic Systems
302 201alpha-Tubulin100µl5695.00Synaptic Systems
302 203alpha-Tubulin100µg6290.00Synaptic Systems
302 213Delta2-tubulin50µg6290.00Synaptic Systems
302 217alpha-Tubulin100µg7055.00Synaptic Systems
303 011p21-Arc100µg7055.00Synaptic Systems
305 011p16-Arc100µg7055.00Synaptic Systems
306 011p34-Arc100µg7055.00Synaptic Systems
307 011Zyxin100µg7055.00Synaptic Systems
308 011Bovine Profilin100µg7055.00Synaptic Systems
308 111Birch Profilin100µg7055.00Synaptic Systems
309 011Sra 1100µg7055.00Synaptic Systems
310 111MLC-2V100µg7055.00Synaptic Systems
311 011MLC-2A100µg7055.00Synaptic Systems
312 011Nestin100µg7055.00Synaptic Systems
312 111Nestin100µg7055.00Synaptic Systems
313 011Cortactin100µg7055.00Synaptic Systems
313 111Cortactin100µg7055.00Synaptic Systems
314 002Tau200µl5355.00Synaptic Systems
314 003Tau50µg7650.00Synaptic Systems
314 004Tau100µl5355.00Synaptic Systems
314-0PTau100µg1445.00Synaptic Systems
501-TOTTissue lysates200µg4590.00Synaptic Systems
502-P2Tissue lysates100µg4590.00Synaptic Systems
503-LP1Tissue lysates100µg4590.00Synaptic Systems
504-LP2Tissue lysates50µg4590.00Synaptic Systems
505-MSCTissue lysates200µg4590.00Synaptic Systems
601-SPLTissue lysates200µg1445.00Synaptic Systems
602-KIDTissue lysates200µg1445.00Synaptic Systems
603-HEATissue lysates200µg1445.00Synaptic Systems
604-LIVTissue lysates200µg1445.00Synaptic Systems
605-LUNTissue lysates200µg1445.00Synaptic Systems
606-GUTTissue lysates200µg1445.00Synaptic Systems
510 006NP-EGTA/<i>o</i>-nitrophenyl EGTA tetrapotassium salt1 mg6630.00Synaptic Systems

留言框

 • 產品:

 • 您的單位:

 • 您的姓名:

 • 聯系電話:

 • 常用郵箱:

 • 省份:

 • 詳細地址:

 • 補充說明:

 • 驗證碼:

  請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
欧美日韩亚洲国产,一本大道久久东京热无码,国产乱视频在线观看,一点不卡无码免费,亚洲中久无码不卡永久在线观看 黄色av网站在线观看 国产成人高清亚洲一区 日本亚洲中文无线码在线 一区二区三区高清视频国产女人 国产免费观看久久黄AV片 久久无码中文字幕免费影院 亚洲国产中文成人无码aV在线 国产成人综合在线观看不卡 水蜜桃国产精品视频